ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАВ

“Аюулгүй   байдал   судлал”   чиглэлээр Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн Сургалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн хошууч Д.Идэшноров “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад нийгмийн сэтгэлзүйн нөлөөллийн шинжилгээ” сэдвээр доктор  (Ph.D)-ын   зэрэг   хамгааллаа.