ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛЛАА

Үндэсний   Батлан   Хамгаалахын   Их   Сургуулийн   Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Агаарын цэргийн тэнхимийн ахлах багш, дэд   хурандаа Ц.Дунгармаа “Цэргийн зэвсэглэл, техник” чиглэлээр “Агаарын   довтолгооноос   хамгаалах   ажиллагааны удирдлагыг автоматжуулах арга зам”  сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгааллаа.