ДҮРЭМ ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ДҮРЭМ

БАГШ СУДЛААЧИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

ПРОФЕССОРЫН БАГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ТЭРГҮҮНИЙ СУДЛААЧ БАГШ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ЖУРАМ, БҮТЭЦ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЗААВАР

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛД АМЖИЛТ ГАРГАСАН СОНСОГЧ, ОЮУТАНД ТЭТГЭЛЭГ

БАКАЛАВРЫН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСҮҮЛЭХ ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ