ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ