НИЙТ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АНХААРАЛД

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 6.3-т заасан

6.3.1.цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого;

6.3.2.үйл ажиллагааны орлого;

6.3.3.хөрөнгийн орлого;

6.3.4.хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого;

6.3.5.шууд бус орлого;

6.3.6.бусад орлого буюу дээрх албан татвар ногдох орлого олсон иргэн бүр энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд зааснаар жилийн тайлангаа дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, татварын албанд хүргүүлэх үүрэгтэй тул https://etax.mta.mn/ хаягаар нэвтэрч, татвар төлөгчөөр бүртгүүлж, татварын тайлангаа зааврын дагуу Монголын татварын албанд цахимаар хүргүүлнэ үү.