ТӨРӨЛХ СУРГУУЛИА СУРТАЛЧЛАХ, ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ АЖЛЫН БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАХ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ТӨГСӨГЧДИЙГ ХАМРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ ХҮМҮҮСИЙН НЭРС