ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛ 1: ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ