ХҮРЭЭЛЭН, БҮТЦИЙН СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖ, БХМСҮТ-ИЙН ЗАХИРАЛ, БҮТЦИЙН НЭГЖИЙН ДАРГА НАРТ АЛБАН ДААЛГАВАР ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ