ЦЭРГИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго:

“Тайван болон байлдааны цагт нэгтгэл, ангийг удирдах, мэдлэг, дадлага, чадвар олгох”

Зорилт:

  1. Тайван цагт цэргийн анги, байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын талаар мэдлэг, дадлага олгох;
  2. Операц, байлдааны ажиллагааг зохион байгуулах,тэдгээрт төрөл мэргэжлийн цэргийг хэрэглэх мэдлэг, ур чадвар олгох;
  3. Операц, байлдааны ажиллагаанд тагнуул, инженер, РЭТ, холбоо, хими, цэргийн ар тал, техникийн хангалтыг зохион байгуулах мэдлэг, дадлага эзэмшүүлэх.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Боловсролын зэрэг олгох сургалтаар:

  • “Оператив-тактик, цэргийн удирдлага” мэргэжил олгох сургалт явуулах;
  • “Цэргийн ухааны магистр”-ын зэрэг олгох сургалт явуулах;

Албан тушаалын сургалтаар:

  • Стратегийн дамжаанд – нөөцийн удирдлага, стратегийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, төрийн цэргийн байгууллагуудын харилцан ажиллагааг зохион байгуулах мэдлэг чадвар олгох;
  • Команд штабын дамжаанд – байлдааны ажиллагааны үед төрөл мэргэжлийн анги, салбарыг хэрэглэх, харилцан ажиллагаа, бүх төрлийн хангалтыг зохион байгуулах, нэгтгэл, ангийн дайчилгааны болон олон талт үүрэг гүйцэтгэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чадвар эзэмшүүлнэ.

Мэргэшүүлэх сургалтаар:

Штабын офицерийн дамжаанд– батальон, бригадын штабын төлөвлөлт, байлдааны баримт бичиг боловсруулах мэдлэг, дадлага эзэмшүүлнэ.