ҮБХИС-ИЙН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭГЧДИЙН ДҮН

Бүртгэлийн дугаар Хөтөлбөрийн нэр Тэнцсэн эсэх Суралцах төлөв Төлөх төлбөрийн дүн
1 2020/2021001 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн I курс 1300000
2 2020/2021002 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
3 2020/2021003 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
4 2020/2021004 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн I курс 1300000
5 2020/2021005 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
6 2020/2021006 Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал Тэнцсэн I курс 1300000
7 2020/2021007 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн I курс 1300000
8 2020/2021008 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн I курс 1300000
9 2020/2021009 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн I курс 1300000
10 2020/2021010 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн I курс 1300000
11 2020/2021011 Батлан хамгаалах судлал Тэнцсэн I курс 1300000
12 2020/2021012 Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал Тэнцсэн I курс 1300000
13 2020/2021013 Цэргийн сургалт судлал Тэнцсэн I курс 1300000
14 2020/2021014 Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал Тэнцсэн I курс 1300000
15 2020/2021015 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
16 2020/2021016 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
17 2020/2021017 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
18 2020/2021018 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
19 2020/2021019 Батлан хамгаалах судлал Тэнцсэн I курс 1300000
20 2020/2021020 Аюулгүй байдал судлал Тэнцээгүй    
21 2020/2021021 Аюулгүй байдал судлал Тэнцээгүй    
22 2020/2021022 Цэргийн сургалт судлал Тэнцсэн I курс 1300000
23 2020/2021023 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
24 2020/2021024 Аюулгүй байдал судлал Тэнцээгүй    
25 2020/2021025 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
26 2020/2021026 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000
27 2020/2021027 Аюулгүй байдал судлал Тэнцсэн Бэлтгэл курс 1050000

Төлбөр төлөх данс:   Төрийн сан 100900014005 ҮБХИС.

Тайлбар:         Төлбөр төлсөн баримтыг  IX/28-нд АТСА-нд өгсөнөөр элсэлт баталгаажна.

Утас: 99092890

АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТЫН АЛБА