• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

Боловсрол, сургалтын хэлтэс нь дараах чиг үүрэгтэй

• БХИС-ийн боловсролын зэргийн хөтөлбөрүүдийн стандартыг сахиулах, түүнийг олон улсын түвшинд хүргэн хөгжүүлэх

• Боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөрийн хичээлийн стандартыг үндэсний бусад их, дээдсургуулиудын түвшинд байлгах, шинэ агуулгаар баяжуулан хөгжүүлэх

• Цэргийн албан тушаалын болон мэргэшүүлэх сургалтын агуулга, стандартыг тогтоох, тэдний уялдааг хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

• Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрүүдийн агуулга, стандартуудыг тогтоох, сахиулах хэрэгжилтийг зохион байгуулах

• Хөтөлбөрийн болон БХИС-ийн магадлан итгэмжлэлийг хийлгэх түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

• Насан туршийн боловсролын бодлогыг тодорхойлж хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг хариуцах

• Боловсролын чанарт тавих хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх

• Багш, суралцагсдын багц үнэлгээний тогтолцоог нэвтрүүлэх, түүнийг хөгжүүлэх үйл явцыг хариуцах

• Зайн, цахим сургалтын бодлогыг тодорхойлж, түүнийг боловсронгуй болгох хөгжүүлэх үйл явцыг зохион байгуулах

• Дээд боловсролын сургалтын арга зүйн шинэлэг технологийг нэвтрүүлэх, түүнийгхөгжүүлэх, гадаад дотоодын их дээд сургуулиудын шилдэг туршлагыг судлах, нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах

• Багшийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хариуцах

• Оюутан, төгсөгчдийн асуудлыг хариуцах, тэдний талаархи судалгааны мэдээллийн баазыг хөгжүүлэн үечилсэн дүн шинжилгээ хийхЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ