• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.
Санхүүгийн хэлтэс

Их сургууль нь тус сургуулийн төсвийн төсөл боловсруулах, батлагдсан төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, төсвийг хуваарилах зарцуулах тайлагнах болон эдийн засгийн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй.
Санхүүгийн хэлтэс нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:
 - Их сургуулийн стратегийн баримт бичиг, төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрзэнд эдийн засгийн бодлого тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;
 - Их сургуулийн төсвийн төсөл, дунд төсөөллийг боловсруулан захиралд өргөн барих;
 - Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу их сургуулийн санхүүгийн тайлан, эд хөрөнгийн бүртгэлийг зохион байгуулж явуулах.
 - Төсвийн тайлан тэнцэлд хөндлөнгийн аудит хийлгэх, нийтэд ил тод мэдээлж, Шилэн дансны тухай хуулийн   хэрэгжилтийг   зохион байгуулах.

ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ