• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.
Ахисан түвшний сургалтын алба

Их   сургууль   нь   хэрэгжиж   буй   ахисан   түвшний   боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах үндсэн үүрэг бүхий Ахисан түвшний сургалтын албатай байна.
Чиг үүрэг: 
 - Ахисан түвшний боловсролын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах; 
 - Ахисан түвшний сургалтын агуулга, стандартыг боловсруулах,тэдний уялдааг хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 - Ахисан    түвшний    сургалтад   дзэд   боловсролын    сургалтын аргазүйн шинэлэг технологийг нэвтрүүлэх, түүнийг хөгжүүлэх, гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиудын шилдэг туршлагыг судлах, нутагшуулалт ажлыг зохион байгуулах;
 - Ахисан  түвшний  боловсрол   олгох  сургалтын  хөтөлбөрүүдийн хичээлийн стандартыг мөрдүүлэх, шинэ агуулгаар баяжуулж хөгжүүлэх;
 - Магистрант,   докторантуудын   эрдэм   шинжилгээ,   судалгааны ажлын чадавхыг нэмэгдүүлэх, их семинар, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах;
 - Магистрант, докторантуудын судалгааны ажлын    сэдвийг хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, хуралдааны тогтоолыг их сургуулийн удирдлагад танилцуулж, шийдвэр гаргуулах;
 - Магистрант,  докторантуудад үзүүлэх  үйлчилгээг боловсронгуй болгох, мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэн баяжуулах;
 - Их   сургуулийн   магистрын   зэрэг   хамгаалуулах   зөвлөл, их сургуулийг түшиглэсэн  докторын зэрэг хамгаалуулах    зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, хуралдааны тогтоолыг их сургуулийн удирдлагад танилцуулж, шийдвэр гаргуулах.

ЗАРЛАЛ

2019-10-07 13:49:00
2019-10-07 13:46:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-17 11:08:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-29 16:33:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ