• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

“ДОТООД ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ"-ЫН БАГ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛААР ТОМИЛОГДОН АЖЛАА ЭХЭЛЖ БАЙНА.

Сургалтын байгууллагын ажил үйлчилгээний чанар нь сургалтын хөтөлбөртөө байдаг. Боловсролын байгууллагын гол зорилго нь сайн хөтөлбөрөөр чанартай (чадваржсан) мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. Зорилго, зорилтын хэрэгжилтийн үр дүнг дотоод чанарын баталгаажуулалтаар тогтооно. 
Чанарын баталгаажуулалт нь дотоод ба гадаад чанарын баталгаажуулалтаас бүрдэнэ. 
Дотоод чанарын баталгаажуулалт нь орц, үйл явц, гарц гэсэн их сургууль өөрөө дотоод аудит болон өөрийн үнэлгээгээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг харилцан шүтэлцээ бүхий дэд системүүдээс бүрддэг систем (тогтолцоо)-ийн үр дүн юм.
Дотоод чанарын баталгаажуулалт нь ҮБХИС-ийн хувьд тогтмол хийгдэх ёстой ажил үйлчилгээ мөн.
“Дотоод чанарын баталгаажуулалт”-ын орон тооны бус баг, менторуудыг эхний ээлжинд томилон ажиллуулж сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чанарт өөрийн үнэлгээ хийж тасралтгүй сайжруулахыг зорьж байна. 
“Дотоод чанарын баталгаажуулалт”-ыг бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн төвшинд авч үзвэл нь багшлахуй болон суралцахуйн чанарыг хөтөлбөрийн төвшинд сайжруулах, тасралтгүй боловсронгуй болгоход чиглэгдэх юм. Энэ нь сургалтын хөтөлбөрүүдийг Үндэсний хэмжээнд улмаар олон улсын түвшинд магадлан итгэмжлүүлж гадаад чанарын баталгаажуулалт хийлгэхэд дэмжлэг болно.

ДОТООД АУДИТ, ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЛБАЗАРЛАЛ

2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
2019-07-02 11:58:00
2019-06-18 10:37:00
2019-05-22 10:18:00
2019-04-10 14:58:00
2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ