Докторын хөтөлбөр

Хөтөлбөр
1Батлан хамгаалах судлал
2Аюулгүй байдал судлал
3Дайн, цэргийн урлаг судлал
4Цэргийн удирдлага

5Дайны бус цэргийн ажиллагаа
6Цэргийн сургалт судлал
7Цэргийн түүх судлал
8Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал
9 Зэвсэгт хүчний байгуулалт