ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ:

  • 1992 Эрдэм шинжилгээ, адъюнктурын тасаг
  • 1996 Эрдмийн зэргийн сургалтын алба
  • 1999 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын бодлого зохицуулалтын тасаг
  • 2001 Эрдэм шинжилгээний алба
  • 2006 Докторантур, магистрантурын сургалт, эрдэм шинжилгээний алба
  • 2008 Докторантур, магистрантурын сургалтын алба
  • 2010 Эрдэм шинжилгээ, доктор, магистрын сургалтын алба
  • 2015 Боловсрол сургалтын хэлтсийн бүрэлдэхүүнд
  • 2017 Ахисан түвшний сургалтын алба

ЗОРИЛГО:

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд хэрэгжиж буй ахисан түвшний боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах 

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:

Ахисан түвшний боловсролын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;

Ахисан түвшний сургалтын агуулга, стандартыг боловсруулах, тэдний уялдааг хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

Ахисан түвшний сургалтад дээд боловсролын сургалтын аргазүйн шинэлэг технологийг нэвтрүүлэх, түүнийг хөгжүүлэх, гадаад дотоодын их дээд сургуулиудын шилдэг туршлагыг судлах, нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах;

Ахисан түвшний боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөрүүдийн хичээлийн стандартыг мөрдүүлэх, шинэ агуулгаар баяжуулж, хөгжүүлэх;

Магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чадавхыг хэмэгдүүлэх, их семинар, эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах;

Магистрант, докторантуудын судалгааны ажлын сэдвийг хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, хуралдааны тогтоолыг их сургуулийн удирдлагад танилцуулж, шийдвэр гаргуулах;

Магистрант, докторантуудад үзүүлэх үйлчилгээг боловсронгүй болгох, мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэн баяжуулах;

Их сургуулийн магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл, их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, хуралдааны тогтоолыг их сургуулийн удирдлагад танилцуулж, шийдвэр гаргуулах;