Санхүүгийн хэлтэс

 

Зорилго

Байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилго, зорилтуудыг төсвийн санхүүжилтээр дэмжиж, батлагдсан төсвийг үр ашиг, хэмнэлттэйгээр зарцуулж, зардлын гүйцэтгэл, өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг боловсронгуй болгон, өр, авлага, өглөггүй хамт олон болох.

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

  • Их сургуулийн стратегийн баримт бичиг, төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрзэнд эдийн засгийн бодлого тодорхойлж, хэрэгжүүлэх
  • Их сургуулийн төсвийн төсөл, дунд төсөөллийг боловсруулан захиралд өргөн барих
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу их сургуулийн санхүүгийн тайлан, эд хөрөнгийн бүртгэлийг зохион байгуулж явуулах.
  • Төсвийн тайлан тэнцэлд хөндлөнгийн аудит хийлгэх, нийтэд ил тод мэдээлж, Шилэн дансны тухай хуулийн   хэрэгжилтийг   зохион байгуулах.