Байгууллага, албан тушаалтанд хандсан өргөдөл, гомдлыг urgudul@mndu.gov.mn цахим хаягаар болон 70150176 утсаар хүлээн авна.

2023 ОНД ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧ, ИРГЭДЭЭС АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ
ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт %
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй Хугацаа хэтэрсэн боловч хүлээгдэж байгаа
1 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль 247 181 59 7 97,2
Дүн 247 181 59 7 97,2
АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ,
САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-иар/
Байгууллагын нэр Санал хүсэлтийн агуулга Тоо нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь
1 Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль Албан тушаалд томилогдох, үргэлжлэн ажиллах 68 106,3%
2 Шилжилт, хөдөлгөөний тухай 38 59,4%
3 Ажлаас чөлөөлөгдөх 36 56,3%
4 Сургууль дамжаанд суралцах, сургуулиас гарах 26 40,6%
5 Амралт, чөлөө хүсэх 24 37,5%
6 Дэмжлэг, тусламж 15 23,4%
7 Энхийг дэмжих ажиллагаанд 13 20,3%
8 Бусад 10 15,6%
9 Хамгаалуулах зөвлөлд 9 14,1%
10 Тэтгэвэрт гарах хүсэлт 8 12,5%
Бүгд 247 100
2023 ОНД ХҮЛЭЭН АВСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ
ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭ
Үзүүлэлтүүд Тоо Эзлэх хувь
Нийт хүлээн авсан Амаар болон утсаар
Цахим сүлжээгээр 1 0,4
Бичгээр 246 99,6
БYГД 247 100,0
Өргөдөл, гомдлын агуулга Санал, мэдээлэл
Гомдол
Өргөдөл /хүсэлт/ 247 100,0
БYГД 247 100,0
Yүнээс Байгууллага, албан тушаалтан өөрөө шийдэж хариу өгсөн 181 73,3
Холбогдох байгууллагад харьяаллын дагуу шилжүүлж шийдүүлсэн 59 23,9
Хугацаа болоогүй буюу шийдвэрлэх шатандаа байгаа 7 2,8
Шийдвэрлэсэн хугацаа 7 хоногт 141 57,1
30 хоногт 101 40,9
30-аас дээш хоногт 5 2,0
Өргөдөл гомдол гаргагчдын Анги байгууллагын ажилчин, албан хаагч 64 25,9
Офицер, ахлагч нар 73 29,6
Байлдагч, түрүүч, сонсогч 32 13,0
Бусад иргэн 78 31,6