1.Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ 

2.Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ 

3.Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

4.Чанарын менежментийн гэрчилгээ