Монгол Улсын Цэргийн нийтлэг дүрмийн мэдлэг шалгах тестийн холбоосууд:

Тест 1

https://forms.gle/rzL1heDgfNtoy4sA9

Тест 2

https://forms.gle/aqysB6rFey4y47B4A

Тест 3

https://forms.gle/AX3fJ8gimFseuya58

Тест 4

https://forms.gle/H6Hctc3FjJPqdzi88

Тест 5

https://forms.gle/GNW3tXduVjxDQQYG8

Тест 6

https://forms.gle/Y55nf3b8TRjSmcJk9