ДҮРЭМ ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ДҮРЭМ

БАГШ СУДЛААЧИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

ПРОФЕССОРЫН БАГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ТЭРГҮҮНИЙ СУДЛААЧ БАГШ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ЖУРАМ, БҮТЭЦ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЗААВАР

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛД АМЖИЛТ ГАРГАСАН СОНСОГЧ, ОЮУТАНД ТЭТГЭЛЭГ

БАКАЛАВРЫН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСҮҮЛЭХ ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

ҮБХИС-ийн дотоод хяналт шалгалтын ерөнхий журам

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ГАРЫН АВЛАГА

СУРАЛЦАГЧИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ