ДҮРЭМ ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ДҮРЭМ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

БАГШ СУДЛААЧИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

БАГШ БОЛОН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

БАГШ НАРЫН ХИЧЭЭЛД ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ ХУВААРЬ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ

УДИРДЛАГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ, ДОТООД АУДИТЫН ЖУРАМ, БАРИМТ БИЧИГ, БҮРТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ, ҮЛ ТОХИРЛЫГ ЗАЛРУУЛАХ, СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

ПРОФЕССОРЫН БАГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ТЭРГҮҮНИЙ СУДЛААЧ БАГШ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ЖУРАМ, БҮТЭЦ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЗААВАР

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛД АМЖИЛТ ГАРГАСАН СОНСОГЧ, ОЮУТАНД ТЭТГЭЛЭГ

БАКАЛАВРЫН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСҮҮЛЭХ ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

ҮБХИС-ийн дотоод хяналт шалгалтын ерөнхий журам

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ГАРЫН АВЛАГА

СУРАЛЦАГЧИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ